રાજુલા ના કથીવદર ગામે જી,એસ,સી,એલ,ફાઉન્ડેશન કમ્પની વિક્ટર દવારા પશુપાલન મીટિંગ મળી.

ઉદય ગુજરાતી ન્યુજ તા ૧/૧/૨૦૧૯ રાજુલા ના કથીવદર ગામે જીએચસીએલફાઉન્ડેશન વીકટર દ્વારા એગ્રીકલ્ચર પ્રોજેક્ટ તથા પશુપાલન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મીટીંગ રાખવામા આવેલછે ગામ કથીવદર ના નારીકો ને એગ્રીકલ્ચર તેમજ. પળુ પાલન બાબતે જરુરી માગૅદશૅન આપેલ..રિપોર્ટર… આતાભાઇ. વી. વાઘ. વિકટર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *