ગારીયાધાર તાલુકા ના સુરનગરગામ મા ધોળેદિવસે વનરાજૉ નું આગમન

ઉદય ગુજરાતી ન્યૂજ઼ ગારીયાધાર તાલુકા ના સુરનગર ગામ માં ધોળા દિવસે સિંહ ના ટોળા દેખાણા કોણ કેય સિંહ ના ટોળા નો હોય લોકો ના ટોળે ટોળા જોવા ઉમટ્યા..રિપોર્ટર કુલદીપભાઇ ખુમાણ મોટા ભમોદ્રા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *