સી.એસ.પી.સી.સંસ્થા રાજુલા દ્વારા વિશ્વ માસિક સ્વચ્છતા દિવસની ઉજવણી કરાઈ

વધુ માહિતી માટે આ વિડિયો જુઓ

સી.એસ.પી.સી.સંસ્થા રાજુલા દ્વારા વિશ્વ માસિક સ્વચ્છતા દિવસની ઉજવણી કરાઈ જેમા રૂપલબેન સમનાની અને તેમની એમ.એચ.એમ ટીમ દ્વારા સ્ત્રીઓમાં જાગૃતતા લાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા તેમજ રાજુલા તાલુકાના દરેક ગામે ગામ આશા બહેનો, આંગણવાડી બહેનો અને ગામની સ્ત્રીઓને વિવિધ સુત્રો,લાઈવ પ્રશ્નોતરી અને આઈઇસી દ્વારા માહિતી પુરી પાડી જાગૃતતા લાવવાની સુંદર કામગીરી કરાઈ તેમજ આગળ પણ આવી કામગીરી કરવામાં આવશે જે રૂપલબેનની યાદીમાં જણાવેલ છે.

કિનલ પંડ્યા ડુંગર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed