અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં પોષણ માસની ઉજવણી કરવામાં આવી

અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં પોષણ માસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી ઉપસ્થિત રહેલ

અને વાનગી સ્પર્ધા ના એક અને બે નંબર જાહેર કરેલ ,પ્રિમિક્સ માંથી બનાવવામાં આવતી વાનગીઓ ની સ્પર્ધા રાખવામાં આવેલ

…..તા.૧૦/૯/૨૦૨૦, આઈસીડીએસ કચેરી રાજુલા…..

રિપોર્ટર…. ભરતભાઈ ખુમાણ અમરેલી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed